Privacybeleid

Privacyverklaring n.a.v. de wet A.V.G. die 25 mei 2018 in werking is getreden.

Pidaromi Salarisverwerking en Adviesbureau Pidaromi Salarisverwerking en Adviesbureau, gevestigd aan de ’s Gravendijckseweg 45 2201 CZ Noordwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

P.L. van der Plas is de Functionaris Gegevensbescherming van Pidaromi Salarisverwerking en Adviesbureau in zijn hoedanigheid van eigenaar.

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Pidaromi Salarisverwerking en Adviesbureau verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De gegevens die wij verwerken hebben betrekking op de in onze overeenkomst met u afgesproken werkzaamheden. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de voor u wettelijk verplichte belastingaangifte(n) te doen bij de belastingdienst.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Pidaromi Salarisverwerking en Adviesbureau verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Pidaromi Salarisverwerking en Adviesbureau verwerkt uw persoonsgegevens waar u  wettelijk toe verplicht bent, zoals gegevens die nodig zijn voor uw belastingaangifte(n). Deze gegevens zijn door u aan ons ter beschikking gesteld en daarmee gaan wij uit van uw toestemming deze te verwerken en de benodigde aangifte(n) te doen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

Pidaromi Salarisverwerking en Adviesbureau bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn voor uw gegevens. Indien u aan ons aangeeft om deze eerder te verwijderen zullen wij  aan uw verzoek voldoen.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Pidaromi Salarisverwerking en Adviesbureau verstrekt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Pidaromi Salarisverwerking en Adviesbureau blijft in dat geval verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen .

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pidaromi Salarisverwerking en Adviesbureau en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar plvdplas@pidaromi.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Pidaromi Salarisverwerking en Adviesbureau neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met plvdplas@pidaromi.nl

Noordwijk, 25 mei 2018.